WERBALNIA® Maria Gniłka-Somerlik
Přičná 1892/4, Nové Město
110 00,  Praha 1
IČO: 14274124
DIČ: CZ8455021333
tel.: +48 796 322 679
tel.: +420 721 677 519
e-mail:
kontakt@werbalnia.pl
ahojwerbalnia@gmail.com
tel. +420 721 677 519
e-mail: kontakt@werbalnia.pl
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.WERBALNIA.PL

 

§1. Definicje

 

1.1. Rozporządzenie – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE.

 

1.2. Administrator„ oznacza osobę prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania”; (pkt. 7, art. 4 Rozporządzenia). Administrator rozumiany jest na potrzeby niniejszej Umowy jako Zleceniodawca.

 

1.3. Zgoda osoby, której dane dotyczą „oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą,

w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych” (pkt 11 art. 4 Rozporządzenia);

 

1.4. Przetwarzanie „oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie” (pkt 2 art. 4 Rozporządzenia);

 

1.5. Dane osobowe „oznaczają̨ informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa

do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość́ osoby fizycznej” (pkt. 1 art. 4 Rozporządzenia).

 

 

§2. Informacje o Administratorze danych osobowych

 

2.1. Administratorem danych na stronie www.werbalnia.pl jest firma: Werbalnia Maria Gniłka-Somerlik.

 

2.2. Dostawcą usług internetowych (rejestratorem domeny: www.werbalnia.pl) jest firma:

WebWaver Maciej Czajkowski ul. Sucharskiego 3/5, 01-390 Warszawa

 

§3. Administracja i cel przetwarzania danych

 

3.1.Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym zgodnie z Rozporządzeniem; patrz: punkt 1.1. §1. Definicje).

 

3.2. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

3.3. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli napiszą Państwo wiadomość, to zostaną przetworzone Państwa dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko i miejsce pracy, adres zamieszkania, informacje o wykształceniu.

 

3.4. Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu wykonania usług korektorskich i redaktorskich (realizacji umowy). Nie są prowadzone statystyki, bazy danych ani badania rynkowe na podstawie danych klientów Werbalni.

 

3.5. W celu realizacji usług przez firmę Werbalnia, niezbędne jest podanie danych. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, a kontakt z klientem podtrzymywany.

 

3.6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@werbalnia.pl.

 

3.7. Werbalnia zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody, tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego zobligują firmę do retencji danych.

 

3.8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których osoba, której dane dotyczą, wypełniając formularz wyraźnie wyraziła na to zgodę.

 

§4. Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do niewyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie

danych osobowych.