gallery/log3

/ korekta tekstu / / redakcja tekstu /

POPRAWIAM TEKSTY:
 • akademickie,
 • reklamowe,
 • artystyczne,
 • publicystyczne,
 • użytkowe.

ZAKRES PRAC NAD TEKSTEMKOREKTA:

W ramach korekty poprawiam:
 • literówki, omyłki i inne drobne błędy,
 • interpunkcję,
 • ortografię,
 • akapity,
 • odstępy między: znakami, wierszami, wyrazami,
 • marginesy.
Ponadto:
 • Czyszczę prawe marginesy.
 • Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).
 • Ujednolicam rodzaj czcionki i jej wielkości.


za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów). W cenie: dwie kolejne poprawy zwrotne promotora lub innej osoby zatwierdzającej tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Ponowna korekta znanych treści jest nieodpłatna – do dwóch popraw zwrotnych.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 39 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji). Cena korekty arkusza wydawniczego:KOREKTA Z REDAKCJĄ:

W ramach korekty z redakcją poprawiam:
 • zakres: jw.,
 • zarówno tekst główny jak i elementy aparatu informacji wewnętrznej tekstu (indeksy, tabele, rysunki, wykresy, przypisy, bibliografię, spisy: treści, tabel, wykresów, rysunków i rycin) pod względem poprawności i konsekwencji stylistycznej,
 • składnię i inne elementy gramatyczne tekstu.
Ponadto:
 • Ujednolicam style bibliografii i przypisów według preferowanego rodzaju (normatywnego, harwardzkiego i innych) i zgodnie z językiem stosowanych skrótów (polskim lub łaciną).
 • Sprawdzam przypisy i uzupełniam w nich braki (nazwy wydawnictw, rok wydania itp.).
 • Stosuję elementy redakcji merytorycznej - jeśli zachodzi potrzeba, podpowiadam, co należy uzupełnić w tekście. Na życzenie autora:
  • poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych i światopoglądowych;
  • uzupełniam dane;
  • sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli*.
 • Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.
 • Sporządzam (jeśli nie ma) i aktualizuję:
  • spisy: treści, tabel, rysunków, wykresów, rycin,
  • indeksy,
  • bibliografię.
 • Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst i inne elementy na stronie.
 • Przygotowuję tekst do druku domowego.


za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów). W cenie: dwie kolejne poprawy zwrotne promotora lub innej osoby zatwierdzającej tekst. Płacą Państwo wyłącznie za poprawę nowych, dodanych treści. Ponowna korekta znanych treści jest nieodpłatna – do dwóch popraw zwrotnych.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 39 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów
w przypadku poezji). Cena korekty i redakcji arkusza wydawniczego:


Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu i wkładu własnego autora).


PRZYGOTOWANIE TEKSTU DO DRUKU DOMOWEGO:

W ramach tej działalności dokonuję:
 • edycji i adiustacji tekstu zgodnie ze sztuką i zaleceniami,
 • redakcji technicznej,
 • ujednolicania formalnego tekstu,
 • wyrugowania białych znaków i czyszczenia prawych marginesów.


dla całego tekstu. Jako osobna usługa wykonywana jest bez korekty i redakcji.

PONADTO UDZIELAM:

 • KONSULTACJI MERYTORYCZNYCH I JĘZYKOWYCH:

  W ramach tej działalności pomagam przy opracowaniu konspektu oraz w dobieraniu adekwatnej bibliografii i właściwych rozwiązań stylistycznych, itp.
 • CENA: zależna od zakresu, do uzgodnienia.

 • KOREPETYCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WSZYSTKICH ETAPACH KSZTAŁCENIA.

 • / 60 minut.