gallery/log3

/ korekta tekstu / / redakcja tekstu /

POPRAWIAM TEKSTY:
 • akademickie,
 • reklamowe,
 • artystyczne,
 • publicystyczne,
 • użytkowe.

ZAKRES PRAC NAD TEKSTEMKOREKTA:

W ramach korekty poprawiam:
 • literówki, omyłki i inne drobne błędy,
 • interpunkcję,
 • ortografię,
 • akapity,
 • odstępy między: znakami, wierszami, wyrazami,
 • marginesy.
Ponadto:
 • Czyszczę prawe marginesy.
 • Porządkuję numery stron w stopkach i we wszystkich spisach (żywa pagina - na życzenie).
 • Ujednolicam rodzaj czcionki i jej wielkości.


za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów). W cenie: dwie kolejne poprawy zwrotne promotora lub innej osoby zatwierdzającej tekst.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 39 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji). Cena korekty arkusza wydawniczego:KOREKTA Z REDAKCJĄ:

W ramach korekty z redakcją poprawiam:
 • zakres: jw.,
 • zarówno tekst główny jak i elementy aparatu informacji wewnętrznej tekstu (indeksy, tabele, rysunki, wykresy, przypisy, bibliografię, spisy: treści, tabel, wykresów, rysunków i rycin) pod względem poprawności i konsekwencji stylistycznej,
 • składnię i inne elementy gramatyczne tekstu.
Ponadto:
 • Ujednolicam style bibliografii i przypisów według preferowanego rodzaju (normatywnego, harwardzkiego i innych) i zgodnie z językiem stosowanych skrótów (polskim lub łaciną).
 • Sprawdzam przypisy i uzupełniam w nich braki (nazwy wydawnictw, rok wydania itp.).
 • Stosuję elementy redakcji merytorycznej - jeśli zachodzi potrzeba, podpowiadam, co należy uzupełnić w tekście. Na życzenie autora:
  • poszukuję bibliografii, kontekstów oraz asocjacji naukowych i światopoglądowych;
  • uzupełniam dane;
  • sprawdzam tekst pod kątem oryginalności myśli*.
 • Skupiam swoją redakcyjną uwagę na koherencji i kohezji tekstu.
 • Sporządzam (jeśli nie ma) i aktualizuję:
  • spisy: treści, tabel, rysunków, wykresów, rycin,
  • indeksy,
  • bibliografię.
 • Porządkuję i prawidłowo rozmieszczam tekst i inne elementy na stronie.
 • Przygotowuję tekst do druku domowego.


za stronę znormalizowaną (1800 znaków ze spacjami, bez względu na zakres i liczbę błędów). W cenie: dwie kolejne poprawy zwrotne promotora lub innej osoby zatwierdzającej tekst.

Cena poprawy większych tekstów (powyżej 39 600 znaków ze spacjami) liczona jest według miary arkusza wydawniczego (około 22 strony znormalizowane lub 700 wersów w przypadku poezji). Cena korekty i redakcji arkusza wydawniczego:


Wycena korekty i redakcji tekstu jest bezpłatna.

* W przypadku pogłębionej redakcji merytorycznej cena jednostkowa za stronę ulega zmianie (do uzgodnienia, w zależności od zakresu i wkładu własnego autora).


PRZYGOTOWANIE TEKSTU DO DRUKU DOMOWEGO:

W ramach tej działalności dokonuję:
 • edycji i adiustacji tekstu zgodnie ze sztuką i zaleceniami,
 • redakcji technicznej,
 • ujednolicania formalnego tekstu,
 • wyrugowania białych znaków i czyszczenia prawych marginesów.


dla całego tekstu. Jako osobna usługa wykonywana jest bez korekty i redakcji.

PONADTO UDZIELAM:

 • KONSULTACJI MERYTORYCZNYCH I JĘZYKOWYCH:

  W ramach tej działalności pomagam przy opracowaniu konspektu oraz w dobieraniu adekwatnej bibliografii i właściwych rozwiązań stylistycznych, itp.
 • CENA: zależna od zakresu, do uzgodnienia.

 • KOREPETYCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA WSZYSTKICH ETAPACH KSZTAŁCENIA.

 • / 60 minut.